POLÍTICA DE PRIVACITAT

A BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les vostres dades personals. Per això, tenim actualitzada la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten o es relacionen amb nosaltres:

 • - Responsable del tractament.
 • - Finalitats del tractament de dades.
 • - Durada del tractament de dades.
 • - Legitimació per al tractament de dades.
 • - Comunicació de dades.
 • - Drets dels interessats.
 • - Dades de tercers

A continuació els facilitem la informació exigida per la Llei Orgánica 3/2018 de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals i pel Reglament (UE) 2016/679.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

L’interessat que faciliti a BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. dades de caràcter personal a través d’aquesta web o per altres vies com per exemple el correu electrònic o les xarxes socials queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

BUGADERIA PLATJA D’ARO SL.
CIF: G17935776
Domicili: C/ PARIS 8
17250 PLATJA D’ARO (Girona-Espanya)
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum ######
Telèfon: 972.82.21.60
Correu electrònic: info@bugaderiaplatjadaro.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES:

El tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les faciliteu o us relacioneu amb nosaltres:

 • Contactar amb el remitent d’una informació o comunicació, donar resposta a una sol·licitud, petició, consulta i gestionar el seu seguiment.
 • Gestionar, si és el cas, un encàrrec o comanda i/o realitzada per l’usutari així com la seva facturació i cobrament, si s’escau.
 • Gestionar i supervisar la cartera de clients.
 • Gestionar, si és el cas, el procés de registre de l’usuari a la nostra web.
 • Informar dels nostres productes i serveis.

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES:

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis, així com la gestió de la cartera de clients, es conservaran durant el temps de vigència del contracte, servei o relació comercial. Un cop finalitzada la relació, en el seu cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta a les mateixes i durant el temps posterior necessari per al seu seguiment i supervisió, si s’escau.

Les dades relatives al registre com a usuari de la web i les relatives als productes i serveis seran conservades indefinidament fins que, en el seu cas, l’usuari ens manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES:

La base legal per al tractament de les dades és l’execució de la prestació del servei corresponent.

La informació de productes i serveis té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als clients la contractació de productes i/o serveis així com aconseguir la seva fidelització. Aquest interès legítim està reconegut per la normativa legal aplicable, la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament (UE) 216/679 (RGPD), que permet expressament el tractament sobre l’esmentada base legal amb finalitats de mercadotècnia directa.

No obstant, recordem als usuaris que tenen dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, podent fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política de Privacitat.

La base de l’enviament de comunicacions i informacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà en cap cas a l’execució de contractes, comandes o serveis sol·licitats, i els tractaments de dades amb aquesta finalitat concreta realitzats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet de que el consentiment s’hagi revocat.

COMUNICACIÓ DE DADES:

Les dades podran ser comunicades a les següents persones i entitats:

 • - A les entitats financeres a través de les que es realitza la gestió de cobraments i pagaments.
 • - A les administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats legalment previstes.
 • - Si s’escau, als col·laboradors necessaris de BUGADERIA PLATJA D’ARO SL. amb la finalitat de gestionar els nostres productes i serveis quan sigui necessari.

DRETS DELS INTERESSATS:

Qualsevol persona que ens faciliti les seves dades té els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat, segons s’informa a continuació.

Obtenir confirmació sobre si estem tractant dades que li afecten. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als que varen ser recollides o facilitades.

En les condicions previstes a la normativa esmentada, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si han prestat el consentiment per a alguna finalitat específica, tenen dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquella finalitat en concret, excepte quan tinguem motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats es podran exercir adreçant-se a la Direcció de l’Empresa a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat de “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat.

DADES DE TERCERS:

Si ens faciliteu dades de tercers, assumiu la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el previst a la Llei 3/2018 i a l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679, en les condicions establertes en aquests preceptes.